Zápis do našej materskej školy na školský rok 2016/2017

Zápis detí do materskej školy v Blatnom 

Srdečne pozývame rodičov a deti na zápis do našej materskej školy na školský rok 2016/2017, ktorý sa uskutoční

od 10.05. do 12.05.2016 v čase od 11.00 do 14.00 hodiny.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt detičky kreslene

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

 PODMIENKY PRIJATIA

 1. Dovŕšenie 3 roku dieťaťa

2.Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy

 1. Prednostne sú prijímané deti:
 • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.V MŠ POSKYTUJEME:
  • kvalitné predprimárne vzdelávanie s kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami,
  •  výučba anglického jazyka,
  • rôzne kultúrne akcie a podujatia, spoločné stretnutia s rodičmi,
  • adaptáciu podľa potreby detí,
  • preferovanie skupinovej práce a individuálneho prístupu k deťom,
  • prácu detí s interaktívnou tabuľou s edukačnými programami,
  • preventívnu stomatologickú a logopedickú starostlivosť,
  • plavecký výcvik,
  • zvyšovanie počítačovej a čitateľskej gramotnosti detí,
  • spolupráca s psychologickou poradňou a ZŠ.

   

  Bližšie informácie o MŠ: www.msblatne.sk

  Materská škola,   A. Vosátka 361/2,   900 82 Blatné

   

  1. Oznámenie o prihlasovaní a prijímaní detí do materskej školyZápis detí do materskej školy na školský rok 2016 / 2017
   Riaditeľstvo Materskej školy podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 a podľa VZN č. 5/2015 zverejňuje po dohode so zriaďovateľom podmienky prijímania detí do materskej školy.

   1. Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2016 / 2017 vydáva zákonnému zástupcovi dieťaťa materská škola na zápise, ktorý sa uskutoční v MŠ, v dňoch 10.5. do 12.05. v čase od 11.00 do 14.00 hod. Zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, možno vopred dohodnúť s riaditeľkou materskej školy mimoriadny termín zápisu.
    Forma a priebeh zápisu:
    Zápisu sa zúčastní spolu s dieťaťom jeho zákonný zástupca, ktorý predloží rodný list dieťaťa. Zápis sa uskutoční formou  pohovoru s dieťaťom. Zákonný zástupca obdrží na zápise žiadosť o prijatie dieťaťa (zápisný lístok), ktorú s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr do 14 dní riaditeľke MŠ. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (OŠD), predloží do 15. 6.2016 rozhodnutie o odklade OŠD.
   2. Podmienky prijímania detí do materskej školy:
    Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, poradie od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity škol.

    1. Rozhodnutie o prijatí do materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydá riaditeľka materskej školy do 15.7.2016 po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy. Rozhodnutie si zákonný zástupca  prevezme osobne v materskej škole.

    Priebežne mimo zápisu možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

     

    1. ČO BY MALO DIEŤA VEDIEŤ PRED VSTUPOM DO MŠ:
    • samostatne sa obliecť, vyzliecť, obúvať, vyzúvať
    • vedieť používať lyžicu a samostatne piť z pohára
    • nepomočovať sa, nepoužívať plienky, používať toaletu, WC papier
    • vedieť si umyť ruky a po umytí si ich utrieť do uteráka

    Zlata Andrisová     riaditeľka MŠ