Poplatky

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

V zmysle §2 Všeobecného záväzného nariadenia obce Blatné č. 5/2015 sa výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce určuje mesačne na jedno dieťa:

10€ pre rodičov, ktorí majú trvalý pobyt v obci

30€ pre rodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa, ktorý materská škola zverejní na prístupnom mieste v budove alebo poštovou poukážkou v dvojmesačnom intervale.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré:

 • má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núczi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
 • je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 • má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných dôvodoch)
 • nedochádzalo do MŠ v čase letných prázdnin alebo pri prerušení prevádzky MŠ zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca iba pomernú časť.

Príspevok na stravovanie

 

 • celodenná strava
 • 1,32 €
 • desiata
 • 0,26 €
 • obed plus desiata
 • 1,10 €

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v mesiaci za celý mesiac na č. účtu, ktoré máte na informačnom lístku od pani vedúcej alebo poštovou poukážkou. Počas neprítomnosti dieťaťa v MŠ sa poplatky za stravu v nasledujúcom mesiaci odrátajú. Cena stravného sa upravuje od 1.11.2012.

Dobrovoľný príspevok

Výšku príspevku schvaľujú rodičia na rodičovskom združení každoročne vždy v septembri. Na rok 2014/2015 bol na rodičovskom združení dňa 9.9.2014 schválený príspevok vo výške 5,- €/mesiac, plus poistenie 3,- € na rok.

Príspevok vo výške 53,- € sa môže uhrádzať prevodom na č. účtu 5032919540/0900, do poznámky uveďte, prosím, MENO DIEŤAŤA, aby sa platba mohla správne identifikovať. Príspevok je možné uhradiť aj v hotovosti, triednej učiteľke.