O nás

Materská škola v Blatnom je situovaná približne v strede obce v radovej zástavbe. Susedí so Základnou školou a Obecným úradom. Materská škola je štvortriedna, s vyučovacím jazykom slovenským. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zároveň poskytuje aj možnosť poldenného pobytu. Naším cieľom je komplexný osobnostný rozvoj detí, ich tvorivosti a formovanie ich vlastnej jedinečnosti. To znamená maximálne rozvíjať celistvú osobnosť dieťaťa so zameraním na rozvoj identity autonómie, osobných kompetencií a zodpovednosti.

V MŠ deťom poskytujeme:

kvalitnú predškolskú výchovu realizovanú kvalifikovanými pracovníčkami, obohatenú o nadštandartné aktivity MŠ organizované v spolupráci s rodinou:

 • Tvorivé dielne
 • Deň výživy
 • Deň úcty k starším
 • Babičkin jablčník
 • Lampiónový sprievod
 • Mikuláš
 • Medovníkový deň
 • Vianočná besiedka
 • Karneval
 • Deň Zeme
 • Deň Matiek
 • MDD
 • Olympiáda
 • Rozlúčka predškolákov
 • výlety pre deti i rodičov

Do nášho programu okrem škôlkou organizovaných aktivít patria návštevy rôznych podujatí, predstavení, pripomínanie si tradičných sviatkov, oslavy narodenín a podobne. Pri oslavách narodenín sú deti obdarované aj malým darčekom.

 

Projekt podpory zdravia Adamko – hravo – zdravo

Zapojili sme sa i do najnovšieho inšpiračného projektu podpory zdravia Adamko – Hravo – Zdravo, pri ktorom sa koncepčne opierame o doplnkové pracovné zošity, metodické listy a využitie mimických bábok Adamkov. V súlade s Národným programom boja proti drogám a Koncepciou prevencie drogových závislostí pracujeme s metodickým materiálom Sladkosti závislosťou a Evička nám ochorela. Pri akciách a oslavách narodenín uprednostňujeme ovocie pred sladkosťami.

Vo svojom výchovno-vzdelávacom pôsobení používame prvky metodiskej príručky Krok za krokom – centrá aktivít, ponukovú tabuľu, pravidlá triedy, didaktické aktivity, pomocníčkov. Prístupom orientovaným na dieťa podporujeme samostatné učenie sa detí prostredníc tvom cieľavedome pripravených a plánovaných rôznorodých aktivít. Štrukturovaním prostredia v triede vytvárame podmienky na to, aby si deti mohli vyberať z viacerých, ku konkrétnemu cieľu smerujúcich činností v mylých skupinkách detí v tzv. centrách aktivít.

Zvyšovanie počítačovej a čitateľskej gramotnosti detí

Edukačné aktivity v centrách aktivít

Spolupráca so ZŠ prebieha na odbornej úrovni. Vzhľadom na to, že ZŠ je odberateľom našich výsledkov práce, aj spolupráca je zameraná na pripravenosť detí na vstup do školy. Deti predškelskej triedy viackrát navštevujú ZŠ s cieľom zoznámiť sa s jej priestormi, vybavením a odbúraním strachu z neznámeho. Pravidelne pozývame učiteľku 1. ročníka na stretnutie s rodičmi, kde prezentuje požiadavky na rodičov, budúcich prvákov a oboznamuje ich s podmienkami zápisu do ZŠ. Deti MŠ a ZŠ pripravujú spoločné programy pre obec pri rôznych príležitostiach, zapájame sa do spoločných akcií športových a kultúrnych.

Hygiena

Predbieha v sociálnych zariadeniach spĺňajúcich požiadavky príslušnej legislatívy. V našej MŠ dbáme na osvojovanie si základných hygienických návykov detí a výchovu k sebaobsluhe primerane veku.

Strava

Ponúkame kvalitnú stravu spĺňajúcu hygienické a legislatívne požiadavky. Zabezpečujeme celodenný pitný režim, podporujeme podávanie nesladených nápojov, 4 krát do týždňa podávame ovocie.

Bezpečnosť

Bezpečnosť je u nás prvoradá, preto deti vedieme k rešpektovaniu pravidiel cestnej premávky, ako i predchádzanie úrazom.