Zápis detí do MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V BLATNOM

Chcem mať šťastie, dobré zdravie,
dýchať vzduch, čo z lesa vanie.
Vidieť slnko, počuť vtáčky,
mať v izbičke knižky, hračky.
Chcem sa s ockom, mamkou smiať,
s kamarátmi v škôlke hrať.

Srdečne pozývame rodičov a deti na zápis do našej materskej školy na školský rok 2018/2019, ktorý sa uskutoční od 02.05. do 04.05.2018 v čase od 11.00 do 13.00 hodiny.

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

PODMIENKY PRIJATIA
1. Dovŕšenie 3 roku dieťaťa
2.Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy
3. Prednostne sú prijímané deti:
• ktoré dovŕšili piaty rok veku,
• s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
• s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V MŠ POSKYTUJEME:
• kvalitné predprimárne vzdelávanie zabezpečené kvalifikovanými pracovníkmi,
• krúžkovú činnosť,
• rôzne kultúrne akcie a podujatia, spoločné stretnutia s rodičmi,
• adaptáciu podľa potreby detí,
• preventívnu stomatologickú starostlivosť,
• plavecký výcvik, školu v prírode,
• rozvoj tvorivosti a predstavivosti prostredníctvom využívania kooperatívneho, projektového a zážitkového učenia,
• zvyšovanie počítačovej a predčitateľskej gramotnosti detí využívaním nových trendov v edukačnom procese,
• spolupráca s psychologickou poradňou a ZŠ.

Bližšie informácie o MŠ: www.msblatne.sk

V materskej škole sa tešíme na nové tváričky, čo zvedavé sú, hravé a niečo nové chcú robiť stále.
Materská škola, A. Vosátka 361/2, 900 82 Blatné

Oznámenie o prihlasovaní a prijímaní detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018 / 2019
Riaditeľstvo Materskej školy podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 a podľa VZN č. 3/2011 zverejňuje po dohode so zriaďovateľom podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2018 – 2019.

1. Miesto a termín podávania žiadostí:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2018 – 2019 vydáva zákonnému zástupcovi dieťaťa materská škola na zápise, ktorý sa uskutoční v MŠ, v dňoch
02. – 04. mája v čase od 11.00 do 13.00 hod. Zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, možno vopred dohodnúť s riaditeľkou materskej školy mimoriadny termín zápisu.
Forma a priebeh zápisu:
Zápisu sa zúčastní spolu s dieťaťom jeho zákonný zástupca, ktorý predloží rodný list dieťaťa. Zápis sa uskutoční formou pohovoru s dieťaťom. Zákonný zástupca obdrží na zápise žiadosť o prijatie dieťaťa (zápisný lístok), ktorú s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr do 14 dní riaditeľke MŠ. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (PŠD), predloží do 15. 5.2018 rozhodnutie o odklade PŠD.
2. Podmienky prijímania detí do materskej školy:
Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
3. Rozhodnutie o prijatí do materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydá riaditeľka materskej školy do 30.06.2018 po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy. Rozhodnutie si zákonný zástupca prevezme osobne v materskej škole.

Priebežne mimo zápisu možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

4. Čo by malo dieťa vedieť pred vstupom do MŠ:
– samostatne sa obliecť, vyzliecť, obúvať, vyzúvať,
– vedieť používať lyžicu a samostatne piť z pohára,
– nepomočovať sa, nepoužívať plienky, používať toaletu, WC papier,
– vedieť si umyť ruky a po umytí si ich utrieť do uteráka.

Zlata Andrisová

Aktivity v marci 2018

Dobrý deň,

V marci nás čakajú v škôlke tieto aktivity:

5.–9.marec                 Jarné prázdniny

14.marec o 9,30 hod.       Bublinová show

20.marec o 9,30 hod.      Návšteva  knižnice a Prírodovedného múzea  Senec

21.–22.marec          Vyšetrenie školskej zrelosti  –  (deti predškolských  tried)

26.marec                     „Hvezdáreň Hlohovec“