Opatrenia a organizácia preberania detí pri návšteve MŠ od 1. Júna

Vážení rodičia,
v prípade že ste obrdžali email že Vaše dieťa môže navštevovať MŠ od 1. júna 2020, budú pre deti platiť nasledovné opatrenia.
Opatrenia pre MŠ od 1. júna 2020

Vo všeobecnosti platia opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok …
opatrenia rúška od 20.05.2020

V prípade záujmu o detailné informácie …
opatrenia-rozhodnutie 25.5.2020

SPU – detailné informácie

Organizácia pri preberaní detí do materskej školy


· rodič pripraví dieťa vopred na špecifické podmienky preberania dieťaťa (bez vstupu rodiča do priestoru šatne),

· pokiaľ sa pri preberaní dieťaťa vyskytnú emočné problémy dieťaťa, rodič dieťa odvedie do exteriéru MŠ k riešeniu situácie s dieťaťom, aby nedochádzalo k zbytočnému zdržovaniu ostatných rodičov, čakajúcich v rade pred MŠ,

· v prípade potreby, rodičia vstupujú s dieťaťom po jednom do vstupnej chodby s rúškami a pred vstupom si dezinfikujú ruky,

· rodič vo vstupnej chodbe podpisom potvrdí:

1. vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, resp. v prípade prerušenia dochádzky do MŠ trvajúcej viac ako 3 dni)

2. prehlásenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa (denne)

· tlačivá rodič vyplní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy. Ak si ich stiahne na našej webovej stránke, prosíme nepodpisovať doma, ale až pri odovzdávaní dieťaťa do materskej školy,

· na vypisovanie si rodič donesie pero z domu,

· rodič čaká pri vstupnej chodbe, kým sa dieťaťu vykoná ranný filter,

· poverený zamestnanec MŠ vykoná ranný filter meraním teploty bezdotykovým teplomerom,

· zamestnanec, ktorý vykonáva ranný filter má rúško a rukavice,

· pokiaľ je dieťaťu nameraná zvýšená teplota, resp. je zistený akýkoľvek iný zdravotný problém, pedagóg má právo neprevziať dieťa do MŠ,

· v prípade nameranej teploty, pedagóg, alebo iná poverená osoba meranie po 5 minútach zopakuje,

· po vykonaní ranného filtra si dieťa dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom a odchádza do šatne alebo na poschodí do tried,

· rodič do budovy materskej školy nevstupuje, okrem vstupnej chodby,

· rodič po odovzdaní dieťaťa odchádza a nezdržuje sa v priestoroch školského dvora,

· rodič pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ zabezpečí prezuvky, náhradné rúško v hygienickom obale, náhradné oblečenie v igelitovej taške (aj náhradnú tašku na prípadné znečistené oblečenie) označené na viditeľnom mieste,

· rodič zabezpečí, aby dieťa do budovy MŠ neprinášalo žiadne iné veci,

· dieťa privádza do MŠ výlučne rodič (žiadne iné splnomocnené osoby).