Vitajte!

Materská škola v Blatnom je situovaná približne v strede dediny v radovej zástavbe. Susedí so základnou školou a obecným úradom.

Materská škola je štvortriedna, s vyučovacím jazykom slovenským. Poskytuje poldennú a celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Našim cieľom je komplexný osobnostný rozvoj detí, ich tvorivosti a formovanie ich vlastnej jedinečnosti.. To znamená maximálne rozvíjať celistvú osobnosť dieťaťa so zameraním na rozvoj identity autonómie, osobných kompetencií a zodpovednosti.

V MŠ deťom poskytujeme:

  • kvalitnú predškolskú výchovu realizovanú kvalifikovanými pracovníčkami, obohatenú o nadštandartné aktivity MŠ organizované v spolupráci s rodinou
  • Tvorivé dielne, Deň výživy, Deň úcty k starším, Babičkin jablčník, Mikuláš, Medovníkový deň, Vianočná besiedka, Karneval, Deň Zeme, Deň Matiek, MDD, Olympiáda, Rozlúčka predškolákov, výlety pre deti i rodičov
  • prácu s metodickou príručkou „Krok za krokom“ zameranú na individuálny prístup k dieťaťu
  • logopedickú starostlivosť, spoluprácu s Pedagogicko – psychologickou poradňou, SČK a ZŠ
  • zvyšovanie počítačovej a čitateľskej gramotnosti detí

 DENNÝ  PORIADOK

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

* hry a činnosti podľa výberu detí,

* zdravotné cvičenie,

*  činnosti zabezpečujúce životosprávu,

(osobná hygiena ,stolovanie – desiata )        9.00 – 9.25

* vzdelávacie  aktivity,

* realizácia aktivít počas pobytu vonku,

* činnosti zabezpečujúce životosprávu,

* stolovanie – obed,    11.15 – 11.45, 11.45- 12.15

* oddych – odpočinok ,

* činnosti zabezpečujúce životosprávu,

* stolovanie – olovrant,                                   14.35  – 15.00

* hry a činnosti podľa výberu detí,

* rozchádzanie sa – odchod detí domov.

Všetky formy denných činností detí usmerňujú kvalifikované učiteľky pre predprimárne vzdelávanie.

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je charakteristická flexibilitou striedania spontánnych a riadených činností. Formy denných činností sa realizujú súbežne alebo ako samostatné organizačné jednotky. Usporiadanie denných činností spracúva materská škola vo forme denného poriadku, ktorý:

* zabezpečuje vyvážené striedanie spontánnych hier a riadených činností,

* vytvára dostatočný priestor pre individuálne potreby a záujmy detí,

* zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (pravidelné stravovanie, dostatočný pobyt na čestvom vduchu, dostatočná pohybová aktivita a odpočinok).